XXII sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2020-11-27, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXI sesji Rady.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku nr RG.1510.11.2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku nr RG.1510.12.2020 o zmianę uchwały nr XIX/226/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19 czerwca 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zrewidowanie stanowiska Rady Gminy w kwestii naliczania opłat za śmieci w części dotyczącej zużycia wody na cele ogrodowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zrewidowanie stanowiska Rady Gminy w kwestii naliczania opłat za śmieci w części dotyczącej zużycia wody na cele ogrodowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie poprzedniej metody opłaty za wywóz odpadów lub dokonania rozliczeń za rok bieżący.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad.