XXI sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2020-10-02, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XX sesji Rady.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad proje...)Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad proje...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad proje...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2020r,” „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 za I półrocze 2020” oraz „Informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „In...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/221/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie częściowego przekazania do realizacji zadania własnego Gminy Kołbaskowo na rzecz Gminy Dobra w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie częściowego p...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Rajkowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sielski Zakątek w miejscowości Smolęcin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opi...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiat rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych, Nabrzeża w Siadle Dolnym oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przecławiu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Kołbaskowo za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmo...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę uchwały Nr XIX/226/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 19 czerwca 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zawierającego uwagi do uchwały Rady Gminy Kołbaskowo nr XVIII/210/2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o zmianę sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych w gm. Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicja Polska Wolna od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

28.Wolne wnioski i zapytania.

29.Zakończenie obrad.