XVIII sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2020-05-15, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XVII sesji Rady Gminy.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)

5.Sprawozdanie z funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za 2019 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których wysokość przychodów uległa obniżeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których wysokość przychodów uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a osoba prawną.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kołbaskowo lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których wysokość przychodów uległa obniżeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienie o...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

19.Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2020 roku.

20.Wolne wnioski i zapytania.

21.Zakończenie obrad.