XVII sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2020-04-10, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XVI sesji Rady Gminy.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad przyjęcia...)

5.Przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zmian w kodeksie wyborczym.

Głosowanie (Przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Kołbasko...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w odwołania Skarbnika Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w odwołania Skarbnika G...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Ska...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu na czas zawieszenia funkcjonowania placówki w związku z epidemią koronawirusa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

14.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2019.

15.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kołbaskowo za rok 2019.

16.Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

17.Wolne wnioski i zapytania.

18.Zakończenie obrad.