XVI sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2020-03-02, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XV sesji Rady Gminy.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad proje...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)

5.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2019.

6.Informacja Komendanta Straży Gminnej w Kołbaskowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.

7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu w 2019 roku.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołe...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie częściowego przekazania do realizacji zadania własnego Gminy Kołbaskowo na rzecz Gminy Dobra w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie częściowego p...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 264/37 obręb Moczyły na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 206, 203/30 oraz części działki nr 203/34, obręb Barnisław, na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki nr 261/1, obręb Moczyły na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Przylepie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Sz...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Przylepie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Pr...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia kr...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ze...)

20.Informacja Wójta z działalności za IV kwartał 2019 roku.

21.Wolne wnioski i zapytania.

22.Zakończenie obrad.