XIV sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2019-12-16, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budż...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok wraz z autopoprawką Nr 1 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 6 grudnia 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 wraz z autopoprawką Nr 1 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 6 grudnia 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki numer 16/9, obręb Bobolin na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Moczyłach nr 16, stanowiącym własność Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lok...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kołbaskowo na rok szkolny 2019/2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2020-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy R...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy...)

18.Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za III kwartał 2019 roku.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych, placu zabaw, skateparku oraz kortów tenisowych zlokalizowanych na terenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji mieszczącego się przy ulicy Rekreacyjnej 1 w Przecławiu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

20.Wolne wnioski i zapytania.

21.Zakończenie obrad.