XIII sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2019-11-25, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XII sesji Rady Gminy.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rajkowo w gminie Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kocanki w miejscowości Przylep.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ry...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia udzielających schronienia dla osób bezdomnych i osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu i Żłobku w Przecławiu przez Komisje Oświaty i Kultury Rady Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zal...)

16.Informacja z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kołbaskowo kontroli w Publicznym Przedszkolu i Żłobku w Przecławiu.

17.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kołbaskowo w roku szkolnym 2018/2019.

18.Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny i Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2018 r.

19.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych, składanych w terminie 30 dni od ślubowania i za 2018 r.

20.Wolne wnioski i zapytania.

21.Zakończenie obrad.