XII sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2019-10-21, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XI sesji Rady Gminy.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

5.Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2018/2019.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029 za I półrocze 2019” oraz „Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2019 r.”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „In...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamieniec w gminie Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek nr 304/16 i 304/9, obręb Przecław na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów rejonowych w Szczecinie na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszeń kand...)

14.Przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2020-2023.

Głosowanie (Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowad...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie braku odpowiedzi na pismo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w związku z brakiem odpowiedzi na pismo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie propagowania inwestycji grupy KION w Kołbaskowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

20.Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie działalności Straży Gminnej w Kołbaskowie.

Głosowanie (Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w spraw...)

21.Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie opinii do przedłożonego wniosku o podwyższenie kwoty diety wypłacanej sołtysom.

Głosowanie (Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w spraw...)

22.Informacja Wójta z działalności za II kwartał 2019 roku.

23.Wolne wnioski i zapytania.

Głosowanie (Wniosek GDDKiA o odstąpienie od odszkodo...)

24.Zakończenie obrad.