XI sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2019-09-09, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z IX sesji Rady Gminy.

4.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z X sesji Rady Gminy.

5.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Wniosek o usunięcie z porządku obrad pro...)Głosowanie (Zatwierdzenie porządku dziennego.)

6.Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za 2018 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rubinowa w miejscowości Warzymice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/105/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 136 obręb Kołbaskowo na okres 10 lat w trybie bezprzewodowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kołbaskowo - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad udostępniania obiektu, urządzeń i terenów sportowo-rekreacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu oraz powierzenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo uprawnień do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z tego obiektu, urządzeń i terenów sportowo rekreacyjnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w związku z trybem przeprowadzenia rekrutacji do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie braku odpowiedzi na wniosek.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w I półroczu 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania...)

22.Wolne wnioski i zapytania.

23.Zakończenie obrad.