IX sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2019-06-28, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z VIII sesji Rady.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o rozszerzenie porządku dzienneg...)Głosowanie (Wniosek o rozszerzenie porządku dzienneg...)Głosowanie (Wniosek o rozszerenie porządku dziennego...)

5.Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Kołbaskowo w 2018 roku.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kołbaskowo wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia o nazwie Dzienny Dom Senior+.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 41/1, obręb Moczyły

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo w ośmioletnie szkoły podstawowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań dotyczących projektu budżetu obywatelskiego i przeprowadzenia na terenie gminy Kołbaskowo konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wymagań dotyc...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Kołbaskowska Karta Mieszkańca”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Wójt Gminy Kołbaskowo związanej z wszczęciem postępowania administracyjnego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dzi...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiat rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych, Nabrzeża w Siadle Dolnym oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania ze stosowania na terenie Gminy Kołbaskowo jednorazowych opakowań oraz naczyń i sztućców wykonanych z plastiku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia dzia...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

28.Wolne wnioski i zapytania.

29.Zakończenie obrad.