VI sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2019-04-26, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z V sesji.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o punkt obej...)Głosowanie (Zatwierdzenie porządku dziennego.)

5.Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.

6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących działki nr: 2/129, 2/140, 2/148, 2/166, 2/180 i 301/5, obręb Przecław, będących własnością Gminy Kołbaskowo, na rzecz użytkownika wieczystego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/156/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

14.Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2019 r.

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Zakończenie obrad.