V sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2019-03-25, godz. 13:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z IV sesji Rady.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Głosowanie nad wnioskiem radnej Izabeli...)Głosowanie (Głosowanie nad wnioskiem radnego Krzyszt...)Głosowanie (Głosowanie nad wnioskiem radnego Krzyszt...)Głosowanie (Zatwierdzenie porządku dziennego.)

5.Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołe...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie realizacji in...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze umowy nieodpłatnego przekazania, na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości Bobolin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Ak...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia sk...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Kołbaskowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia o...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przecław.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sie...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gm...)

24.Wolne wnioski i zapytania.

25.Zakończenie obrad.