IV sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2019-02-25, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z III sesji Rady.

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Wniosek radnej Izabeli Lis o rozszerzeni...)Głosowanie (Wniosek radnego Krzysztofa Przewoźniaka...)Głosowanie (Zatwierdzenie porządku dziennego.)

5.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2018.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 72/6, obręb Kołbaskowo, będącej własnością Gminy Kołbaskowo, na rzecz użytkownika wieczystego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 306 obręb Przecław, Gmina Kołbaskowo będącej własnością Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 41, obręb Moczyły na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze umowy nieodpłatnego przekazania, na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy Kołbaskowo uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 195009Z w m. Karwowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia now...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w II półroczu 2018 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny gruntów Nadleśnictwa Gryfino.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uznania za uż...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny gruntów Nadleśnictwa Gryfino.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uznania za uż...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia kr...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na negatywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia sk...)

24.Informacja Wójta z działalności za IV kwartał 2018 roku.

25.Zakończenie obrad.