II sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2018-12-21, godz. 11:00

1.Sprawy regulaminowe

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z poprzedniej sesji Rady

4.Zatwierdzenie porządku dziennego.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku dziennego.)

5.Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pozycie małżeńskie.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na rok 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budż...)

8.Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3920Z w m. Przecław"

Głosowanie (Projekt uchwały o zmianie uchwały w spra...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Polickiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Barnisław w gminie Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 264/18, obręb Moczyły na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia pro...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kołbaskowo na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy R...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu do...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zakończenie obrad.