I sesja Rady Gminy Kołbaskowo

w dniu 2018-11-23, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Wręczenie radnym oraz Wójtowi zaświadczeń o wyborze.

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.Złożenie ślubowania przez Wójta.

5.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

6.Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołbaskowo.

7.Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołbaskowo.

8.Projekt uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Sta...)

9.Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania skł...)

10.Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

11.Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania skł...)

12.Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewod...)

13.Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania skła...)

14.Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania skła...)

15.Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania skła...)

16.Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Kołbaskowo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania skła...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

18.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

19.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podwyższenia k...)

20.Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu w...)

21.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gmi...)

22.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia pro...)

23.Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiących działki nr 307 oraz 312 obręb Przecław, gmina Kołbaskowo będących własnością Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nabycia w drod...)

24.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/468/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Polickiego nieruchomości stanowiących działki nr 2/119 obręb Przecław; 70/2, 70/3 i 68/1 obręb Będargowo; 8/5 i 2/3 obręb Warnik; 149 obręb Stobno, gmina Kołbaskowo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

25.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/293/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu oraz uchwały XXXIII/341/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kołbaskowo Publicznym Żłobku gminnym w Przecławiu

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

26.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyna...)

27.Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za III kwartał 2018 r.

28.Wolne wnioski